Virxe da Barca
Condicions de venda

Condicions de venda

Preámbulo

A sinatura na factura de Virxe da Barca SL (en diante descrita como “a empresa”) implica a aceptación de todas as condicións xerais de venda que se detallan a continuación, por parte do cliente, para o que recoñece ter lido as mesmas na súa totalidade.
As compras realizadas están suxeitas á normativa vixente e ao resto da lexislación que afecta a este tipo de empresas. Estarán suxeitos ao pago do Imposto sobre o Valor Engadido (I.V.E.) segundo o establecido na normativa vixente da Unión Europea. A empresa resérvase o dereito de cambiar os produtos, axustar os prezos ao mercado, así como facer cambios técnicos sen previo aviso. Non se aceptarán reclamacións por danos derivados deste concepto.
A compravenda de produtos da empresa está regulada polas presentes Condicións Xerais de Venda. Estas condicións considéranse aceptadas sen reserva polo comprador e suponse que a sinatura da factura implica o cumprimento total por parte do cliente das condicións establecidas.
A empresa resérvase o dereito de actualizar o contido destas Condicións Xerais de Venda.

1. Pedidos e vendas

Os prezos dos produtos defínense para cada venda e son válidos sempre que os nosos provedores dispoñan de stock segundo o tamaño dos pneumáticos (ancho, altura, diámetro, índice de carga, código de velocidade, marca). Así mesmo, no proceso de solicitude de prezos de venda, a validez tanto da dispoñibilidade como do importe subministrado estará condicionada á reserva do artigo (segundo os medios definidos no momento da solicitude), non habendo ningún compromiso por parte da empresa de mantelos (o importe e a dispoñibilidade) en calquera outro caso.
A empresa non se fai responsable dos datos falsos ou incompletos que se faciliten para preparar as facturas, o que pode ser motivo de denegación nas devolucións se non se poden xuntar correctamente os datos de compra. Do mesmo xeito, resérvase o dereito de cancelar ou rexeitar o pedido dun cliente que non efectuou o pago dun pedido anterior.

2.  Reservas

A empresa facilitará un mecanismo de reserva de mercancía nos térmos que se definan no momento da dita reserva. Solo consideraráse formalizada a reserva unha vez finalizado todo o proceso da mesma.

O feito de realizar unha reserva non exime da existencia de erros na comunicación polo que a empresa reservaráse o dereito de anular a reserva no caso de que algun dos parámetros da mesma non sexa correcto.

3.  Desestimentos

Conforme á redacción do art. 71 de la Lei do Consumidor, éste dispón dun prazo de catorce (14) días naturais para exercer o dereito de desistimento a partir da data de entrega do pedido sempre que se presente a factura emitida na venda e se cumpran os requisitos de garantía.

A empresa reembolsará a totalidade do importe do pedido realizado polo consumidor, sempre que a devolución do pedido se efectue nunha das instalación da empresa, excepto o custo do desmontaxe dos pneumáticos, que correrá por conta do cliente. Se o cliente desexa que a empresa se ocupe da recollida dos pneumáticos, os custos de devolución correrán a cargo do cliente, salvo cando devolución é debida a unha falta de conformidade ou problema de garantía comprobado. Nese caso, os produtos defectuosos ou non conformes cambiaranse ou reembolsaranse gratuitamente.

3. Prezos e pago

A empresa resérvase o dereito, aceptado polo cliente, de modificar o séus prezos en función do curso do mercado en calquera artigo sen previo aviso. Non obstante, estas modificacions non incidirán nos pedidos que a empresa aceptadae antes da entrada en vigor das ditas modificacions, se hai disponibilidade dos produtos pedidos.

O pagamento dos pedidos realizaráse sempre ó contado, en metálico ou cós medios bancarios facilitados.

4. Servicio de Atención ó Cliente

Para calqueira información, posible incidencia ou reclamación, pode contactar co noso servizo de Atención ó Cliente por email contacto@virxedabarca.com ou por teléfono no 981249292.

5. Uso dos productos

O cliente comprométese a cumprir estritamente as indicacións e recomendacións feitas por cada un dos fabricantes en termos de fiabilidade e seguridade relacionadas co uso (vehículo, presión …). A empresa declina calquera responsabilidade que poida derivarse do incumprimento destas especificacións e non será responsable en ningún caso do uso incorrecto ou anormal dos pneumáticos.

Do mesmo xeito, a empresa non se fai responsable da manipulación incorrecta dos pneumáticos no caso de que o cliente decida montalos nun establecemento diferente ao da nosa empresa.

6. Garantía

Todos os produtos NOVOS á venda na empresa teñen a garantía do fabricante.

No caso das rodas usadas, existe unha garantía da empresa limitada a 15 DÍAS CALENDARIOS DESPOIS DA DATA DE VENDA. Transcorrido este prazo, a empresa non realizará devolucións económicas nin cambios de ningún tipo.
En todo caso, só están garantidos aqueles produtos nos que se atope un defecto de fabricación oculto.

Calquera garantía quedará anulada nos seguintes casos:
• Se se realiza algunha manipulación do produto, unha vez instalado nos nosos talleres, xa sexa por parte do usuario ou doutro profesional.
• Como consecuencia dun erro de montaxe se se fixo fóra dos nosos talleres.
• O uso anormal dos produtos vendidos ou montados nas nosas instalacións.
• Como consecuencia do uso non conforme dos pneumáticos ou da deterioración dos produtos por neglixencia.
• A garantía non se aplica aos pinchazos.

No caso de produtos NOVOS, as hernias no flanco dos pneumáticos xa montados ou que circularon non están cubertas pola garantía do fabricante ou da empresa.

Os pneumáticos que se devolverán deben estar no seu estado orixinal no momento da venda e intactos. Nestas condicións, o cliente poderá recibir un cambio de produto ou un reembolso (se é o caso) da totalidade do pedido. En caso contrario, os pneumáticos non poderán ser devoltos nin reembolsados ​​en ningún caso.

Calquera devolución de mercadoría poderá ser examinada por un experto.
En ningún caso se aboarán os gastos de verificación ou reparación que realice o cliente ou un profesional contratado polo cliente.

7. Cita Previa

A empresa porá a disposición dos clientes un sistema de cita nos centros da empresa cuxas características permitan realizar os trámites para o seu correcto funcionamento. Só se poderá solicitar unha cita a través deste sitio web e para os clientes que teñan confirmada a reserva de artigos.

8. Informacions legais

 Política de protección de datos persoais

Todos os datos e información recollidos serán tratados de xeito confidencial. A empresa garante manter os controis e medidas de seguridade máis estritos necesarios, de acordo co nivel dos datos procesados, para realizar un tratamento de datos persoais que garanta a confidencialidade e integridade dos mesmos. En cumprimento do disposto na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos aos usuarios da existencia dun ficheiro propiedade da empresa cuxa finalidade é responder ás consultas e suxestións formuladas en canto a fins comerciais relativos a información relacionada con pedidos, entrega de bens ou prestación de servizos. A Lei orgánica 15/1999, de protección de datos, garante aos titulares de datos o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para garantir estes dereitos, pode solicitar o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición á empresa, achegando unha copia do seu DNI ou calquera outro documento aceptado pola lei que garanta a súa identificación.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies